Vracíme vodě místo pro život. Vracíme ji tam, kam patří.

Vize přírody

Naše služby

Nosným programem firmy SENEA spol. s r. o. jsou stavby v oboru vodohospodářství. Provádíme revitalizace vodních toků a hrazení bystřin, biotechnické stabilizace břehů malých a středních toků, drátokamenné, kamenné a dřevěné konstrukce, odstraňování sedimentů, likvidace povodňových škod.

Realizujeme výstavbu a čištění malých vodních nádrží, biologických čistíren odpadních vod (kořenové, zemní filtry, biol. rybníky), úpravy lesních a polních cest, zpevněných ploch.

Zajišťujeme protierozní opatření, zemní práce ve ztížených podmínkách, zakládání a údržbu zeleně a likvidaci expanzivních plevelů – bolševníku a křídlatky.

Provádíme i další akce zaměřené na ochranu a tvorbu životního prostředí jako např. značení maloplošných zvláště chráněných území, obnovu vodního režimu rašelinišť, obnovu biotopu pro perlorodku říční atd.

Co je nového

Aktuality

Název projektu:
Přídavné zařízení k pásovému rypadlu – třídící lopata
Operace:
19.2.1. – Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního zdroje
Cíl operace:
Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS svatého Jana z Nepomuku, z.s.

Projekt pořízení třídící lopaty navazuje na projekt „Energetické úspory ve společnosti SENEA spol. s r.o.,“ který byl předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti manipulační techniky společnosti Senea spol. s.r.o. Předmětem projektu byla výměna stávající techniky s vysokou spotřebou energie za nové energeticky úspornější. Pořízená technologie je využita při manipulaci se stavebním materiálem, který probíhá přímo v areálu firmy SENEA spol. s r.o.

Jako vhodný doplněk k výše uvedenému se jeví navazující technologie jejíž cílem je třídění, drcení případně míchání stavebních materiálů, v případě SENEA spol. s r.o. především materiálů, které slouží k realizaci vodohospodářských a inženýrských staveb, kterými se firma již 28 let zabývá. Jde především o přípravu obsypového materiálu trubních vedení, komunikací a v neposlední řadě materiálů k finálním úpravám terénu – ohusování vytříděnou ornicí.

Výsledkem projektu je pořízení nového přídavného zařízení na pásové rypadlo CAT 308 – jednoho kusu třídící lopaty Cobra XS2-120. Díky jeho pořízení dojde k dalšímu naplňování rozvojové strategie vedení společnosti, což povede ke zvýšení konkurenceschopnosti a perspektivnímu růstu firmy. Nové zařízení také společnosti umožní získat větší flexibilitu, což je pro sektor malých podniků zásadní. Nezanedbatelná je i úspora finančních prostředků v případě použití nové technologie.

Revitalizace je ekologická obnova v minulosti nevhodně upravených koryt vodních toků směrem k původnímu, přírodě blízkému stavu. Revitalizované koryto vodního toku by mělo mít přiměřenou kapacitu, mírný podélný sklon, rozvlněnou trasu (meandrování) a větší drsnost (členitý profil). Revitalizace toku může přinést významné efekty v oblasti protipovodňové ochrany, uváží-li se vymezení dostatečně širokého nivního pásu pro přirozený rozliv povodňových průtoků. Dalším významným efektem, který může přinést vhodně provedená revitalizace je obnova ekosystémů, vázaných na přirozené vodní toky a údolní nivy, podpora procesu samočištění (zlepšování kvality vody v toku) a obnova kontinuity říčního prostředí, zejména pak s ohledem na migrační prostupnost vodních toků.

Realizované projekty

Projekty v oblasti revitalizace vodních toků, výstavby rybníků, čistíren odpadních vod a ostatních vodohospodářských staveb.

Napište nám

SENEA spol. s r. o.

Lipnická 514
335 61 Spálené Poříčí

IČ: 62620401
DIČ: CZ62620401

+420 733 713 402

mojmir.dostal@senea.cz

senea.sro@tiscali.cz