Vracíme vodě místo pro život. Vracíme ji tam, kam patří.

Vize přírody

Naše služby

Nosným programem firmy SENEA spol. s r. o. jsou stavby v oboru vodohospodářství. Provádíme revitalizace vodních toků a hrazení bystřin, biotechnické stabilizace břehů malých a středních toků, drátokamenné, kamenné a dřevěné konstrukce, odstraňování sedimentů, likvidace povodňových škod.

Realizujeme výstavbu a čištění malých vodních nádrží, biologických čistíren odpadních vod (kořenové, zemní filtry, biol. rybníky), úpravy lesních a polních cest, zpevněných ploch.

Zajišťujeme protierozní opatření, zemní práce ve ztížených podmínkách, zakládání a údržbu zeleně a likvidaci expanzivních plevelů – bolševníku a křídlatky.

Provádíme i další akce zaměřené na ochranu a tvorbu životního prostředí jako např. značení maloplošných zvláště chráněných území, obnovu vodního režimu rašelinišť, obnovu biotopu pro perlorodku říční atd.

Revitalizace je ekologická obnova v minulosti nevhodně upravených koryt vodních toků směrem k původnímu, přírodě blízkému stavu. Revitalizované koryto vodního toku by mělo mít přiměřenou kapacitu, mírný podélný sklon, rozvlněnou trasu (meandrování) a větší drsnost (členitý profil). Revitalizace toku může přinést významné efekty v oblasti protipovodňové ochrany, uváží-li se vymezení dostatečně širokého nivního pásu pro přirozený rozliv povodňových průtoků. Dalším významným efektem, který může přinést vhodně provedená revitalizace je obnova ekosystémů, vázaných na přirozené vodní toky a údolní nivy, podpora procesu samočištění (zlepšování kvality vody v toku) a obnova kontinuity říčního prostředí, zejména pak s ohledem na migrační prostupnost vodních toků.

Realizované projekty

Projekty v oblasti revitalizace vodních toků, výstavby rybníků, čistíren odpadních vod a ostatních vodohospodářských staveb.

Napište nám

SENEA spol. s r. o.

Lipnická 514
335 61 Spálené Poříčí

IČ: 62620401
DIČ: CZ62620401

+420 733 713 402

mojmir.dostal@senea.cz

senea.sro@tiscali.cz